JML-diving

Menu
MENU

Dodatečné systémy

Úvod

Kompletní kremační linka se skládá z peci, komína, palivového systému, systém ventilátorů, distribuce vzduchu, vozík na vkládání rakve a zařízení na přípravu popele – nejsou nutné žádné dodatečné zařízení, aby mohla proběhnout správná kremace.

Systém rekuperace

Typická kremačních pec má výkon nejméně 600 kW. V základní instalaci, teplo vytvořené při zpopelňování končí v atmosféře spolu se spalinami.

V závislosti na modelu pece, teplota spalin může být blízká teplotě komory dopalování tj. cca 800 ° C. Je to teplo nenávratně ztracené. Způsob získávání tepelné energie není jednoduchý vzhledem k tomu, že spaliny jsou agresivní a mají korozijné účinky – zvýšené nároky na výměník tepla. Dalším problémem je kontinuita práce pece, takže předávání energie do ovzduší není stále. Teoreticky, vedlejším problémem je velké množství energie (až 250 kW z jedné peci), když krematorium nepotřebuje až tak mnoho energie na ohřev vody.

Z jedné strany máme možnost získat spoustu energie přes výměník, který je přizpůsoben nepravidelný práci az druhé strany nám chybí odběr tepla s odpovídajícím výkonem.

Vážným problémem je společenský přístup ke krematoriu, který způsobuje stavění krematorií dále od zastavěného terénu i nesouhlas obyvatelstva s využitím takto získaného tepla.

Posledním problémem, se kterým se musí smířit investor je zohlednění ekonomických nákladů na údržbu a servis takového systému.

Všechny tyto faktory nasvědčují tomu, že pokud z ohledu předpisů (snížení teploty spalin, systém filtrace, energetický zákon) není nutná taková instalace, tak investoři zvažují ekonomický přínos takové instalace.

V naší nabídce existuje několik řešení rekuperace tepla:

  • Získání tepla v podstatě horkého vzduchu – používaný jako systém SAE na omezení spotřeby paliva nebo na vytápění větších místností (kostely, kaple, sportovní haly, atd..).
  • Získání tepla v podstatě horké vody (při větších instalacích také páry) – využívaný pro ohřev teplé užitkové vody a centrálního ohřívání.

Před tím než přistoupíme k investici na rekuperaci tepla, každopádně připravujeme byznys plán. Na základě naší nabídky jsme schopni zaprojektovať a dodat vybraný systém na rekuperaci tepla podle požadavků investora.

 

Dodatečné speciální systémy filtrace

Jsou místa, kde jsou vyžadovány přísnější normy v oblasti životního prostředí, když termická filtrace není dostatečná.V závislosti na zostřené předpisy, dodatečná filtrace může být ohraničena jedním nebo více emisními parametry např. oxidů dusíku NOx, oxidu siřičitého SO2 nebo prachu. V závislosti na použitém systému filtrů, bez problémů můžeme dosáhnout potřebné emisní parametry.

Univerzálnost našich konstrukcí pecí nám umožňuje, že pro každý druh pece můžeme během instalace nebo i v budoucnu nainstalovat dodatečný filtrační systém. Jelikož filtry se vybírají podle požadavků na emise, je racionální jejich použití pouze v případě pokud naše instalace to bude vyžadovat. Snižuje to celkovou hodnotu investice i provozní náklady a cenu údržby filtrů.

Investice do filtračního zařízení nám nezaručuje, že v současnosti zakoupený systém bude shodný s budoucími předpisy na ochranu životního prostředí.

Použití filtračního systému vyžaduje mimo jiné snížení teploty spalin na méně než 300 ° C, takže často s filtračním zařízením se montuje i zařízení na rekuperaci tepla. Pokud není možné využít toto teplo, musí se namontovat výměník tepla, který získané teplo odevzdá do ovzduší.

Komplektný filtrační systém se skládá z těchto částí:

  • Chemické filtry na snížení hladiny oxidů dusíku NOx
  •  Chemické filtry na snížení hladiny oxidu siřičitého SO2
  •  Sáčkový filtr na snížení obsahu prachových částic
  •  Pomocná zařízení – potrubí, komín, ventilátory, zberník chemikálií, zberník odpadů, výměník tepla, systém automatiky, systém monitoringu spalin

Systém vnitřního transportu

Ve velkým krematoriu, ve kterém je umístněno několik pecí a denně se provádí několik desítek kremací, důležitým prvkem je systém vnitřního transportu, při zachování nejvyšších standardů etiky i sanitárních předpisů.

V takovém objektu máme do činění s přemísťováním mrtvých těl z chladničky do domu smutku a pak do prostor peci.Tento pohyb zesnulého musí být oddělen od truchlícího průvodu. Ve velkých objektech je velmi důležité, aby byly vnitřní cesty dobře skordinované, abychom zabránili chybě nebo zpoždění.

To je možné jen při odpovědním projektovaná budovy s využitím automatického systému tansportu, který můžeme zintegrovať se systémem vkládání rakve do peci.Umožňuje nám to optimální práci krematoria a domu smutku.

V rámci komplexnosti naší nabídky se zabýváme projektováním a integrací těchto systémů.