JML-diving

Menu
MENU

Ekologické aspekty kremace a kremačních pecí

Ekologie kremačních pecí je tématem tabu. Je plno „pseudo specialistů“, kteří tvrdí, že krematoria určitě znečišťují životní prostředí a jsou zdraví škodlivé. Velmi se mýlí.

Kremace je proces který mě velmi malý vliv na životní prostředí i je nejekonomičtější způsob pohřbívání lidí v Evropě.

Jen málo osob je si vědomo toho jaké jsou vysoké nároky na stavbu nových hřbitovů. Způsobuje to, že cena stavby nového hřbitova střední velikosti, splňující všechny předpisy stojí několik milionů euro – pocházejících z našich daní. Do té ceny ještě musime připočítat cenu pozemku. Výstavba hřbitova se rovněž neobejde bez společenského odporu. Kremace způsobí, že z lidského těla zůstane pouze čistý, zbaven všech biologických znečištění, popel, který může být uložen v hrobě nebo v kolumbáriu. Urna s ohledem na svou velikost nevyžaduje mnoho místa, takže kapacita našich hřbitovů může vzrůstat několikanásobně. A jak je to s otázkou emisí? Jedním z mýtů je že nad krematorium se vznáší černý kouř. Černý kouř je příčinou poruchy pece nebo její špatné regulace. Také se potvrdily případy ked příčinou černého kouřu bylo ked majitel krematoria v rámci „úspory“ snižoval teplotu v termičných filtrech. Správné zaprojektovaná a vyhotovena pec shodně s předpisy 2000/76/CE, také správně nastavená, nemůže emitovat tmavý kouř.

Všechny námi nabízené pece splňují výše uvedený předpis a emitované spaliny jsou zcela bezbarvé a bezvonné.

Disponujeme emisními měřeními provedenými ve spoustu krematorii které potvrzují, že emise produkované našimi pecemi  jsou mnohem menší než povolují normy.

Proces kremace spočívá na spálení těla spolu s rakví při vysoké teplotě, za pomoci vzduchu a plynu nebo topné nafty jako pomocného paliva. Zdrojem znečištění je samotné palivo i tělo s rakví. Vzhledem k tomu, že palivo se neliší od paliva používaného obyvatelstvem v domácnostech a spotřeba je několik  až několik desítek m3 na kremaci, znečištění pocházející od samotného paliva je stejné, jaké emitujeme z našich komínů. A znečištění pocházející z lidského těla? Tělo člověka sestává ze 70 – 80% vody, a zůstatek je hlavně dusík a uhlík a v malých množstvích síra. Výsledkem jejich spalování vznikají jejich oxidy dusíku, uhlíku, síry i vodní pára. V závislosti na tom, kde jsme žili, mohou se nacházet v těle stopová množství těžkých kovů. Samotná rakev je vyrobena z ekologického materiálu – dřeva nebo kartonu – takže nezatěžuje životní prostředí. Zpopelňování probíhá ve dvou fázích.

V první fázi je zpopelnění rakve a lidského těla – změna stavu z pevného na plynné a popel. Spaliny vznikající v první fázi kremace se dopálí v dopaľujúcej komoře, nazývanou též termická filtrační komora. Zde vznikají plyny jako jsou oxidy dusíku, oxid siřičitý, oxid uhličitý a vodní pára. Nemohou a ani neobsahují dioxiny a furany – zakázané rakovinotvorné prvky. Úroveň emisí těžkých kovů je tak nízká, že se nachází pod hranicí určení. Shrnutí – spaliny, které jsou emitovány z komínů spopoľniarní, s ohledem na nízký obsah škodlivin, jsou bezpečné pro životní prostředí i lidí bydlících blízko krematoria.Pro srovnání, před několika lety ve Španělsku, nezávislý institut Marsan, provedl měření znečištění emitované krematorii a znečištění životního prostředí automobily a kuřáky. Výsledky byly překvapivé: Jedna kremační pec, která provádí nejvýše 600 kremací ročně, vyemituje do vzduchu srovnatelně s:

• 3 auty do 3,5 tuny s motory benzínovými, které každé ujede 20 000 km / rok – co se týká emisí CO (oxidu uhelnatého)

• 7 auty do 3,5 tuny s dieslovými motory, které každé ujede 20 000 km / rok – co se týče emisí CO

• 200 kuřáků, kteří kouří krabičku cigaret denně – co se týče sazí

• 415 kuřáků, kteří kouří krabičku cigaret denně – co se týče emisí CO

• 530 kuřáků, kteří kouří krabičku denně – co se týká emisí NOx (oxidy dusíku)

V našich místních podmínkách, by bylo dobré provést tato měření vzhledem k emisím, které vytvářejí uhelné pece na vytápění domácností, ve kterých se často pálí i nedovolené odpady. Vzhledem k tomu, že při instalaci takových domácích pecí se nepoužívají žádné filtrační zařízení, emise jsou velmi škodlivé a nebezpečné.